Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo
 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với  Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 12 năm 2022
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 12 năm 2022

Bài thi CEFR gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 5 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau. Thí sinh làm lần lượt từng phần, sau khi kết thúc phần 1 thì thí sinh mới được làm phần 2 và thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại. - Các phần chi tiết như sau: Phần 1: Ngữ pháp (Grammar): gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 45 phút. Phần 2: Nghe (Listening): bài nghe dạng audio dài từ 2,5-3,5 phút. Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 3: Đọc (Reading): bài đọc gồm 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ). Gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm với với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 4: Viết (Writing): gồm 01 câu hỏi với thời gian hạn định là 15 phút. Câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi theo chủ đề. Phần 5: Nói (Speaking): gồm 01 câu hỏi theo chủ đề với thời gian hạn định là 5 phút.

Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 11 năm 2022
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 11 năm 2022

Bài thi CEFR gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 5 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau. Thí sinh làm lần lượt từng phần, sau khi kết thúc phần 1 thì thí sinh mới được làm phần 2 và thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại. - Các phần chi tiết như sau: Phần 1: Ngữ pháp (Grammar): gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 45 phút. Phần 2: Nghe (Listening): bài nghe dạng audio dài từ 2,5-3,5 phút. Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 3: Đọc (Reading): bài đọc gồm 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ). Gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm với với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 4: Viết (Writing): gồm 01 câu hỏi với thời gian hạn định là 15 phút. Câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi theo chủ đề. Phần 5: Nói (Speaking): gồm 01 câu hỏi theo chủ đề với thời gian hạn định là 5 phút.

Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 10 năm 2022
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 10 năm 2022

Bài thi CEFR gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 5 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau. Thí sinh làm lần lượt từng phần, sau khi kết thúc phần 1 thì thí sinh mới được làm phần 2 và thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại. - Các phần chi tiết như sau: Phần 1: Ngữ pháp (Grammar): gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 45 phút. Phần 2: Nghe (Listening): bài nghe dạng audio dài từ 2,5-3,5 phút. Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 3: Đọc (Reading): bài đọc gồm 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ). Gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm với với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 4: Viết (Writing): gồm 01 câu hỏi với thời gian hạn định là 15 phút. Câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi theo chủ đề. Phần 5: Nói (Speaking): gồm 01 câu hỏi theo chủ đề với thời gian hạn định là 5 phút.

Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 09 năm 2022
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 09 năm 2022

Bài thi CEFR gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 5 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau. Thí sinh làm lần lượt từng phần, sau khi kết thúc phần 1 thì thí sinh mới được làm phần 2 và thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại. - Các phần chi tiết như sau: Phần 1: Ngữ pháp (Grammar): gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 45 phút. Phần 2: Nghe (Listening): bài nghe dạng audio dài từ 2,5-3,5 phút. Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 3: Đọc (Reading): bài đọc gồm 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ). Gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm với với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 4: Viết (Writing): gồm 01 câu hỏi với thời gian hạn định là 15 phút. Câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi theo chủ đề. Phần 5: Nói (Speaking): gồm 01 câu hỏi theo chủ đề với thời gian hạn định là 5 phút.

Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 08 năm 2022
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 08 năm 2022

Bài thi CEFR gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 5 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau. Thí sinh làm lần lượt từng phần, sau khi kết thúc phần 1 thì thí sinh mới được làm phần 2 và thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại. - Các phần chi tiết như sau: Phần 1: Ngữ pháp (Grammar): gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 45 phút. Phần 2: Nghe (Listening): bài nghe dạng audio dài từ 2,5-3,5 phút. Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 3: Đọc (Reading): bài đọc gồm 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ). Gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm với với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 4: Viết (Writing): gồm 01 câu hỏi với thời gian hạn định là 15 phút. Câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi theo chủ đề. Phần 5: Nói (Speaking): gồm 01 câu hỏi theo chủ đề với thời gian hạn định là 5 phút.

Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 07 năm 2022
Lịch thi Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 07 năm 2022

Bài thi CEFR gồm 5 phần với thời gian làm bài là 100 phút. Bài thi gồm 5 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau. Thí sinh làm lần lượt từng phần, sau khi kết thúc phần 1 thì thí sinh mới được làm phần 2 và thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại. - Các phần chi tiết như sau: Phần 1: Ngữ pháp (Grammar): gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 45 phút. Phần 2: Nghe (Listening): bài nghe dạng audio dài từ 2,5-3,5 phút. Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 3: Đọc (Reading): bài đọc gồm 5-6 đoạn văn (dưới 1000 từ). Gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm với với 5 lựa chọn, thời gian hạn định là 20 phút. Phần 4: Viết (Writing): gồm 01 câu hỏi với thời gian hạn định là 15 phút. Câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi theo chủ đề. Phần 5: Nói (Speaking): gồm 01 câu hỏi theo chủ đề với thời gian hạn định là 5 phút.

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN tháng 7/2022
LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN tháng 7/2022

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau: Mô đun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản Mô đun 2: Sử dụng máy tỉnh cơ bản Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (Word) Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cở bản (Excel) Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (Powerpoint) Mô đun 6: Sử dụng internet cơ bản (Web, email …)

Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe
Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe

- Tên đơn vị: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo Lái xe viết tắt là (TT TH-NN&ĐTLX) - Địa chỉ: Trụ sở chính Trường Cao đẳng Gia Lai Đường Trần Nhật Duật - Khu đô thị Diên Phú - Tp Pleku Gia Lai. - Cơ sở II Thôn 6 Xã Trà Đa Tp Pleiku Gia Lai - Email: (trungtam.th.nn.lx.gialai@gmail.com) - www.facebook.com/TrungTamTinHocNgoaiNguLaiXeGiaLai

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A1, A2
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A1, A2

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A1, A2 KHÓA THI NGÀY 04/03/2020-08-03/2020 ( CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  

Thành tích


 
 
 
 
Đơn vị liên kết
Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
Địa chỉ: Khu Đô Thi Diên Phú-TP Pleiku-tinh Gia Lai
Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
Email: info@cdgl.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]