Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Đào tạo Lái xe

Thông tin chung

– Tên đơn vị: Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Đào tạo Lái xe

– Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai

Loại  hình trung tâm: Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe là Trung tâm độc lập thuộc Trường Cao Đẳng Gia Lai được UBND tỉnh cho phép thành lập dựa trên cơ sở vật chất và nhân lực của Trường Cao đẳng Gai Lai hoạt động xã hội hóa.

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc trung tâm

ThS. Trần Văn Trọng

Giám đốc

NHIỆM VỤ

1. Tổ chức đào tạo tin học, ngoại ngữ:

Bồi dưỡng cho cán bộ, VC và HS, SV nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu; Tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận theo chuẩn đầu ra cho HS, SV nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe người học theo chương trình không chuyên Ao A1,A2,B1,B2,C, C2, xe điện dưới 4KW và kỷ thuật viên hoặc cao hơn.

2. Liên kết đào tạo với các trung tâm, các cơ sở Ngoại ngữ – Tin học của các trường: Cao đẳng, đại học (có chức năng) khác để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, Pháp, tiếng Pana khi được cấp phép), Tin học cơ bản, Tin học nâng cao, công nghệ thông tin truyền thông cho cán bộ giáo viên, HSSV và người có nhu cầu.

3. Đào tạo lái xe bao gồm: Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường và cơ quan quản lý chuyên ngành về công tác đào tạo và sát hạch lái xe; bao gồm các lớp lái xe mô tô hạng A1, máy cày hạng A4, các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B11, B1, B2, C và nâng cấp đến hạng E;

4. Quản lý các hoạt động của Trung tâm sát hạch lái xe loại 3; tổ chức sát hạch lái xe các hạng Ao A1, A4 , xe điện theo chức năng, nhiệm vụ quy định;

5. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giáo dục nghề nghiệp khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

6. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình;

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị giáo dục nghề nghiệp;

8. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định về đào tạo và sát hạch lái xe;

9. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để đánh giá trình độ Tin học – Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, BGTVT, BTB và XH. Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ viên chức GDNN

10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ:

a, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Tin học – Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Cao đẳng nghề Gia Lai.

b, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ viên chức GDNN, cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai.

c, Liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng hạng giáo viên ngành giáo dục và giáo viên giáo dục nghề nghiệp Hạng III, II, I.

11. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ không chuyên đạt các trình độ Tin học CB, NC , A1, A2, B1, B2, C.. , và cao hơn.

12. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để liên kết đào tạo về đào tạo lái xe.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trường Cao đẳng Gia Lai giao.

Quyền hạn

  1. Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Tin học – ngoại ngữ và Đào tạo lái xe và hoạt động đào tạo khác trong phạm vi được giao;
  2. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ được giao;
  3. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai phê duyệt.
  4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm. Chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh lĩnh vực điện tử, Tin học và thiết bị ứng dụng .

Nghiên cứu, ứng dụng thành tiệu khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác ngiệp vụ thư viên, cổng thông tin điện tử.

  1. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình và sát hạch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, BGTVT, BTBXH và Trường Cao đẳng Gia Lai.
  2. Điều tra nhu cầu học Tin học Ngoại ngữ và lái xe, công nghệ thông tin-Truyền thông trong và ngoài trường để có kế hoạch đào tạo.
  3. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật và qui chế nội bộ của Trung tâm và Trường Cao đẳng Gia Lai.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

có thể bạn quan tâm