Ban giám hiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

Hiệu trưởng - Trường cao đẳng gia lai

ThS. PHẠM VĂN ĐIỀU

Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy

Email: phamvandieu73@gmail.com

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

– Chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

– Công tác tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng.

– Công tác tài chính, tài sản của nhà trường và các dự án.

– Công tác xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên.

– Công tác quan hệ với các bộ ngành, địa phương và quốc tế.

– Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

– Phòng Tài chính – Kế toán,

– Phòng Hành chính – Tổ chức.

– Phòng Quản trị – Vật tư thiết bị.

Phó Hiệu trưởng - Trường cao đẳng gia lai

ThS. NGUYỄN MINH NHỰT

Phó Hiệu trưởng 
Phó Bí Thư Đảng ủy

Email: ngnhutoto@gmail.com

Phụ trách công tác: Đào tạo chính quy và liên kết đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Chính trị tư tưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

– Phòng Đào tạo

– Các khoa: Điện – Điện tử – Tin học; Cơ khí – Xây dựng; Động lực – Máy nông nghiệp;

có thể bạn quan tâm