Khoa Cơ khí – Xây dựng

thông tin chung

– Tên đơn vị: CƠ KHÍ- XÂY DỰNG

– Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, TP. Pleiku, Gia Lai 

– Email: khoackxdcdgl@gmail.com

– Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627511906&sk=photos&locale=vi_VN

tổ chức nhân sự

trưởng khoa

Dương Xuân Quảng

ThS. Công nghệ chế tạo máy

Trưởng khoa

Điện thoại: 00967559777

Email: quangtcngl@gmail.com

Phó trưởng khoa

Định Công Quyết

ThS. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0946807001

Email: congquyetxdgl@gmail.com

giảng viên của khoa

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01 Phạm Công Trường KS. Cơ khí chế tạo máy 0983831092
02 Lê Anh Tuấn KS. Cơ khí chế tạo máy 0982024500
03 Nguyễn Văn Toàn Ks. Cơ điện tử 0988424247
04 Đỗ Chí Bình ThS. Cơ khí chế tạo máy 0905671788
05 Phạm Văn Dưỡng KS. Cơ khí chế tạo máy 0985528625
06 Hồ Tiến Thông KS. Cơ khí chế tạo máy 0986521466
07 Hồ Sỹ Thung KS. Công nghệ hàn 0977635567
08 Nguyễn Chí Công KS. Công nghệ chế tạo máy 0974335000
09 Hồ Văn Trung KS. Công nghệ chế tạo máy 0984138568
10 Nguyễn Kim Ngọc KS. Cơ khí chế tạo máy 0903598906
11 Nguyễn Dương Thành ThS. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 0989683393
12 Hoàng Lê Hoàng KS. Kinh tế xây dựng 0988137799

chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Cơ khí- Xây dựng là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số      /QĐ-TCĐGL ngày    tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Khoa Cơ khí- Xây dựng là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, giáo viên và người học thuộc Khoa, theo phân công của Hiệu trưởng;

2.2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý và do Hiệu trưởng giao.

b)Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, liên quan bảo đảm tính thống nhất, khoa học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

c)Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

đ) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, giáo viên, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa;

2.6. Tổ chức đánh giá giảng viên, giáo viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

2.7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

MỐT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

có thể bạn quan tâm