Khoa Cơ bản

thông tin chung

– Tên đơn vị: KHOA CƠ BẢN

– Địa chỉ: Tầng 2, khu Hiệu bộ, cơ sở 2, trường Cao đẳng Gia Lai

– Email:  

Tổ chức nhân sự

Trường khoa

Vũ Thị Hồng Mến

ThS. Ngôn ngữ học

Điện thoại: 0905600155

Email: hongmengl84@gmail.com 

Phó trưởng khoa

Tôn Nữ Thùy Trang

CN. Hóa học

Điện thoại: 0914730027

Giảng viên của Khoa:

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Điện thoại

01

Đinh Trung Tẩn CN. Khoa học GD Chính trị 0982542690

02

Trương Thị Lan ThS. Chính trị học 0379041622

03

Đào Thị Xuân Kiều ThS. Ngôn ngữ Anh 0935573863

04

Từ Thị Thùy Vân CN. Sư phạm Tiếng Anh 0344212372

05

Phạm Vũ Phương Thủy ThS . Lý luận và PP giảng dạy Tiếng Anh 0905031678

06

Hoàng Văn Hiệu CN. GD TC – GD Quốc phòng 0386189188

07

Huỳnh Văn Hoài ThS Giáo dục học 0984.670.078

08

Hồ Thị Ngọc Thuý ThS. Khoa học thư viện 0969.757003

09

Trần Thị Giao KS Tin học 0963856409

10

Nguyễn Thị Thu Thuỷ CN Luật 0337127412

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa cơ bản là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số  91 /QĐ-CĐGL  ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Khoa Cơ bản là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa. 

2. Nhiệm vụ

– Quản lý cán bộ, giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa, theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá viên chức trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

có thể bạn quan tâm