Đảng bộ Cơ sở

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

I. THÔNG TIN CHUNG:

Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 171-QĐ/ĐUK, ngày 30/10/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai về việc thành lập Đảng bộ cơ sở.

Tên Đảng bộ: Đảng bộ Cơ sở Trường Cao đẳng Gia Lai

Đảng bộ cấp trên trực tiếp: Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ/CHI BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

 1. Bí thư: 

– Đ/c Phạm Văn Điều

– Di động: 0905966589

– Email: phamvandieu73@gmail.com

 1. Phó bí thư

– Đ/c Nguyễn Minh Nhựt

– Di động: 0914117877

– Email: ngnhutoto@gmail.com

 1. Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025:

– Đồng chí Phạm Văn Điều – Bí thư Đảng ủy

– Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Phó Bí thư Đảng ủy

– Đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Thường vụ Đảng ủy

– Đồng chí Phạm Văn Hoan – Ủy viên

– Đồng chí Huỳnh Ngọc Thuận – Ủy viên

– Đồng chí Phạm Anh Tiến – Ủy viên

– Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Ủy viên

– Đồng chí Trương Thị Hằng – Ủy viên

– Đồng chí Vũ Thị Hồng Mến – Ủy viên

 1. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025:

– Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Chủ nhiệm Ủy ban

– Đồng chí Phạm Văn Hoan – Phó Chủ nhiệm Ủy ban

– Đồng chí Phạm Anh Tiến – Ủy viên

– Đồng chí Nguyễn Thùy Vân – Ủy viên

– Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Ủy viên

 1. Chi bộ cơ sở:

 • Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tài chính

– Đồng chí Phạm Văn Hoan – Bí thư chi bộ 1 

– Đồng chí Trịnh Văn Thành – Phó Bí thư chi bộ 1

– Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh – Chi ủy viên

 • Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, phòng Quản trị – Vật tư thiết bị

– Đồng chí Phạm Anh Tiến – Bí thư chi bộ 2

 – Đồng chí Phạm Như Phẩm – Phó Bí thư chi bộ 2

– Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Chi ủy viên

 • Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Đảm bảo chất lượng

– Đồng chí Trương Thị Hằng – Bí thư chi bộ 3

– Đồng chí Đinh Thị Ngoan – Phó Bí thư chi bộ 3

– Đồng chí Nguyễn Thùy Vân – Chi ủy viên

 • Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Văn hóa  – Nghệ thuật

– Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Bí thư chi bộ 4

– Đồng chí Măng Linh Nga – Phó Bí thư chi bộ 4

 • Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện – Điện tử – Tin học, Khoa Nông – Lâm

– Đồng chí Huỳnh Ngọc Thuận – Bí thư chi bộ 5

– Đồng chí Võ Thanh San – Phó Bí thư chi bộ 5

– Đồng chí Lê Quốc Dũng – Chi ủy viên

 • Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Cơ khí – Xây dựng, Khoa Động lực – Máy Nông nghiệp

– Đồng chí Dương Xuân Quảng – Bí thư chi bộ 6

– Đồng chí Đỗ Đức Kiên – Phó Bí thư chi bộ 6

– Đồng chí Đinh Công Quyết – Chi ủy viên

 • Chi bộ 7: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Cơ bản, Khoa Y – Dược

– Đồng chí Vũ Thị Hồng Mến – Bí thư chi bộ 7

– Đồng chí Tôn Nữ Thùy Trang – Chi ủy viên

 • Chi bộ 8: Gồm các Đảng viên thuộc Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh, sinh viên, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe, Khoa Nghiệp vụ – Du lịch

– Đồng chí Bùi Đức Dũng – Bí thư chi bộ 8

– Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Bí thư chi bộ 8

– Đồng chí Dương Hải Yến – Chi ủy viên

 III. CHỨC NĂNG

Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia Lai là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ của Nhà nước giao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

IV. NHIỆM VỤ

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của nhà trường đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường.

+ Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ trong  nhà trường.

 1. Lãnh đạo công tác tư tưởng:

+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

+ Lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường.

+ Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng độc đoán, quan liêu, vô trách nhiệm; chống suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

 1. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

+ Lãnh đạo công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực bộ máy nhà trường; xây dựng và thực hiện các Quy chế nội bộ nhà trường.

+ Lãnh đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên: thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ của Trường về công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật cán bộ giáo viên;

+ Lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường;

+ Lãnh đạo đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tư tưởng và hành vi cơ hội, cục bộ địa phương; Nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đời  sống vật chất, tinh thần  cho cán bộ, viên chức, lao động và học sinh-sinh viên.

 1. Lãnh đạo công tác xây dựng của Đảng bộ:

+ Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

+ Xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đoàn kết thống nhất, ngày càng lớn mạnh. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt của Đảng ủy, đảng bộ, chi bộ.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng đạt tỷ lệ theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

+ Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, chất lượng, đạt số lượng và tỷ lệ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ.

+ Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ lên Đảng ủy cấp trên.

 1. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội:

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của Công đoàn và Đoàn Thanh niên và sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên.