Thư mời hội nghị nhận thức và kĩ năng chuyển đổi số