Phòng đảm bảo chất lượng

Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thanh Minh

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.150.723 – 0922.489.589

Email: thanhminh.tcn@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Ths. Huỳnh Thị Minh Hiếu

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0384.148.522

Email: thaotuanhieu@gmail.com

Viên chức phòng

TT

Họ tên Chuyên môn Email

Điện thoại

01

Chu Thị Hồng Mai Ths. Toán học chuthihongmai@gmail.com 0387.707.207

02

Ngô Thị Ánh Tuyết Ths. Kỹ thuật điện tử tuyetngoc486@gmail.com 0356.584.188

03

Phan Công Sỹ Tiến Ths. LL&PP dạy học âm nhạc phancongsytien@gmail.com 0915.729.567

04

Nguyễn Thùy Vân Đại học Quản lý giáo dục thuyvan10101985@gmail.com 0903.593.589

05

Nguyễn Viết Xuân Đại học SP Mỹ thuật vietxuanart@gmail.com 0935.430.090

Chức năng, nhiệm vụ phòng

1. Quy định chung

Phòng Đảm bảo chất lượng là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai, được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-TCĐGL ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Quy chế hoạt động của Trường Cao đẳng Gia Lai và các văn bản pháp luật về công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng trong Nhà trường.

Giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện quản lý và tổ chức các hoạt động về công tác khảo thí; công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường theo quy định và hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Nhà trường.

Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

* Nhiệm vụ

Công tác khảo thí:

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí; hướng dẫn thực hiện và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường.

Phối hợp với các khoa, lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc mô đun, môn học; học phần đối với các bậc, các hệ do Nhà trường đào tạo, bảo đảm đúng mục tiêu mô đun, môn học; học phần; học phần và chuẩn đầu ra.

Quản lý và khai thác hiệu quả ngân hàng đề thi kết thúc mô đun, môn học; học phần theo đúng quy định.

Phối hợp với các khoa, tổ chức in sao đề thi theo nguyên tắc bảo mật trong các kỳ thi.

Phối hợp với các khoa, cải tiến phương pháp thi, kiểm tra cho phù hợp với yêu cầu của ngành, nghề và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu và ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi.

Tổ chức thi và chấm thi nghiêm túc các kỳ thi, kiểm tra kết thúc mô đun, môn học; học phần, thi tốt nghiệp cho các hệ, các loại hình đào tạo do Nhà trường đào tạo.

Quản lý bài thi, kiểm tra; bài thi tốt nghiệp của học sinh, sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường theo quy định.

Kết thúc kỳ thi bàn giao điểm thi cho Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Phối hợp đối chiếu xác nhận, thống kê, ra đề thi, coi thi, chấm thi cho giảng viên.

Tham gia các lớp tập huấn liên quan đến công tác khảo thí.

Thực hiện thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường về công tác khảo thí.

Công tác bảo đảm chất lượng:

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bảo đảm chất lượng đào tạo; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, các giải pháp nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường (phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo).

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổng hợp khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của người học, chuyên gia, nhà giáo có uy tín, các đơn vị có sử dụng lao động do Nhà trường đào tạo về hoạt động dạy, học nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp cải tiến, điều chỉnh về phương pháp dạy học, chương trình đào tạo và công tác phục vụ, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu, sứ mạng của Nhà trường và quyền lợi của người học.

–  Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo.

Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các đơn vị trong toàn trường.

Tổ chức đánh giá trong (tự đánh giá) và tham gia đánh giá ngoài theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các loại tài liệu, hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tham mưu cho Hiệu trưởng khi thực hiện đánh giá ngoài.

Tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về hoạt động kiểm định chất lượng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và các bộ, ngành khác tổ chức.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường cập nhật các thông tin, minh chứng theo tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng.

Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá.

Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả việc thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thành tích đạt được

Năm học

Danh hiệu thi đua/ Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2021-2022

Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 821/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

2021-2022

Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 660/QĐ-TCĐGL ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai

2022-2023

Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 474/QĐ-TCĐGL ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai

2021-2022

Giấy khen QĐ số 661/QĐ-TCĐGL ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai

2022-2023

Giấy khen QĐ số 475/QĐ-TCĐGL ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai

có thể bạn quan tâm