ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
Cập nhật: 28/05/2021 14:33 (GMT +7)

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI 

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên Đảng bộ: Đảng bộ Cơ sở Trường Cao đẳng Gia Lai

Đảng bộ cấp trên trực tiếp: Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

 2. TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Bí thư

 

 

     Đ/c Phạm Văn Điều

    Di động: 0905966589

    Email: phamvandieu73@gmail.com 

 

 Phó bí thư

 

 

     Đ/c Nguyễn Minh Nhựt

     Di động: 0914117877

    Email: nguyenminhnhut77gl@gmail.com 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia Lai, gồm 09 đồng chí:

1. Phạm Văn Điều            – Bí thư Đảng ủy

2. Nguyễn Minh Nhựt       – Phó bí thư Đảng ủy

3. Nguyễn Thanh Minh     – UV BTV  – Ủy viên

4. Pham Văn Hoan           – Ủy viên

5. Nguyễn Ngọc Ánh        – Ủy viên

6. Phạm Anh Tiến            – Ủy viên

7. Huỳnh Ngọc Thuận      – Ủy viên

8. Trương Thị Hằng          – Ủy viên

9. Vũ Thị Hồng Mến         – Ủy viên

Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy:

1. Nguyễn Minh Nhựt       – Chủ nhiệm UBKT

2. Phạm Văn Hoan           – Phó chủ nhiệm UBKT

3. Phạm Anh Tiến            – Ủy viên

4. Nguyễn Thị Việt Hà      – Ủy viên

5. Nguyễn Thùy Vân        – Ủy viên

3. CHỨC NĂNG

Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia Lai là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ của Nhà nước giao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

4. NHIỆM VỤ

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của nhà trường đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường.

+ Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ trong  nhà trường.

– Lãnh đạo công tác tư tưởng:

+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

+ Lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường.

+ Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng độc đoán, quan liêu, vô trách nhiệm; chống suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

– Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

+ Lãnh đạo công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực bộ máy nhà trường; xây dựng và thực hiện các Quy chế nội bộ nhà trường.

+ Lãnh đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên: thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ của Trường về công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật cán bộ giáo viên;

+ Lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường;

+ Lãnh đạo đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tư tưởng và hành vi cơ hội, cục bộ địa phương; Nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đời  sống vật chất, tinh thần  cho cán bộ, viên chức, lao động và học sinh-sinh viên.

– Lãnh đạo công tác xây dựng của Đảng bộ:

+ Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

+ Xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đoàn kết thống nhất, ngày càng lớn mạnh. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt của Đảng ủy, đảng bộ, chi bộ.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng đạt tỷ lệ theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

+ Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, chất lượng, đạt số lượng và tỷ lệ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ.

+ Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ lên Đảng ủy cấp trên.

        – Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội:

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của Công đoàn và Đoàn Thanh niên và sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *