Phòng Kế hoạch – Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

  1. THÔNG TIN CHUNG

– Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch – tài chính

– Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Khu đô thị Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai.

– Điện thoại: 0269. 3825001

  1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Quỳnh

 

 

 

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Email: quynhcdngialai@gmail.com

 Kế toán trưởng: Trương Trung Hiếu

 

 

 

  Trương Trung Hiếu

  Email: hieukt.tcn@gmail.com

  Viên chức, nhân viên của phòng:

TT Họ và tên Nhiệm vụ
01 Huỳnh Ngọc Tình Kế toán viên
02 Hoàng Thị Hương Kế toán viên
03 Nguyễn Đỗ Lan Quỳnh Kế toán viên
04 Lê Thị Dinh Nhân viên
05 Nguyễn Thị Mai Liên Thủ quỹ

 

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng

– Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

– Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu Nhà trường phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng thu, chi các hoạt động tài chính của Nhà trường.

– Phòng thực hiện việc thu học phí của sinh viên, nộp học phí vào tài khoản Kho bạc, ngân hàng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc kiểm tra mức học phí và nộp học phí.

– Phòng thực hiện chức năng tham mưu với Ban giám hiệu thực hiện các khoản chi trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập, học bổng khuyến khích học tập, đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên cụ thể:

– Nhà trường luôn đảm bảo trích đủ 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy theo Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT để chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Mức chi học bổng khuyến khích cho sinh viên đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

– Nhà trường đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định hiện hành đối với các khoản trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập cho các sinh viên thuộc diện được trợ cấp, khuyến khích.

– Phòng luôn thực hiện việc chi trả cho sinh viên kịp thời, đúng tiến độ thông qua việc thông báo tới sinh viên Nhà trường và qua các phòng, khoa chức năng để đảm bảo tất cả các siên viên trong diện được nhận hỗ trợ đều biết.

3.2. Nhiệm vụ

* Công tác xây dựng kế hoạch

– Lập dự toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác hàng năm của trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách của Nhà nước.

– Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, lưu lượng học sinh, sinh đang theo học tại trường, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên, căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của trường để lập dự toán thu, chi ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng.

– Theo dõi tình hình thực hiện dự toán và báo cáo cấp trên khi có yêu cầu.

* Công tác  kế toán

– Thực hiện nghiệp vụ hạch toán, lập các báo cáo, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

– Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành.

– Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Luật kế toán và các quy định khác của Nhà nước.

– Lập báo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định.

– Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hồ sơ mua sắm, thanh quyết toán và giải ngân các nguồn kinh phí.

– Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.

– Thực hiện việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.

* Công tác tài chính

– Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ dự toán ngân sách và thực hiện kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ của trường.

– Tham mưu xây dựng phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường.

– Tham gia kiểm kê tài sản với các khoa, phòng chức năng theo yêu cầu.

– Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên. Cùng với các phòng chức năng tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường khai thác, tăng nguồn thu cho nhà trường.

– Kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Thực hiện chế độ thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

– Thực hiện tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu, chi hợp pháp của trường theo quy định hiện hành.

– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  1. HÌNH ẢNH CỦA PHÒNG

     

Phòng Kế hoạch – tài chính

Trường Cao đẳng Gia Lai, đoàn kết, cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *