Các quy định về khen thưởng

Tải về Quy định khen thưởng

UBND TỈNH GIA LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số:  806/QĐ-TCĐGL  Gia Lai, ngày 06 tháng  9 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy định về việc khen thưởng học sinh, sinh viên

chính quy trường Cao đẳng Gia Lai

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 05/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Gia Lai, Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật, Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nam Gia Lai, Trường Kinh tế – Kỹ thuật Đông Gia Lai vào Trường Cao đẳng nghề Gia Lai và đổi tên thành trường Cao đẳng Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định vị trí pháp lý, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính và xếp hạng trường của Trường Cao đẳng Gia Lai;

Theo đề nghị của trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc khen thưởng học sinh, sinh viên chính quy Trường Cao đẳng Gia Lai

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây về việc khen thưởng HSSV của trường cao đẳng Gia Lai.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Lưu: VT, CTHSSV.

            HIỆU TRƯỞNG
                  (Đã ký) 

 

       ThS. Phạm Văn Điều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *