PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH”

PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG

PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH”

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CĐVC ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc Phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.  Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong CBCCVC-LĐ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bào vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC-LD và hành động tham gia tích cực phong trào trồng cây xanh, trồng rừng; tạo sự lan toa, hiệu ứng tích cực, ý thức tự giác, chủ động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo bệ môi trường sinh thái và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong CBCCVC-LĐ. Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Gia Lai xây dựng kế hoạch phát động hưởng ứng trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ).

Một số hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *