Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

1. THÔNG TIN CHUNG

          – Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Địa chỉ: Khu đô thị Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

          – Email:  phongkhtc@gmail.com

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

          Trưởng phòng

 

     CN: Trần Thị Ngọc Quỳnh

Điện thoại: 091 246 0039

     Email:  quynhcdngialai@gmail.com


Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng

 

ThS: Huỳnh Ngọc Tình

Điện thoại: 0905 264 989

Email: tinhcdngialai@gmail.com

 

Viên chức, nhân viên của phòng:

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01 Trương Trung Hiếu CN. Kế toán 0935 414 234
02 Hoàng Thị Hương CN. Kế toán 0395 456 333
03 Nguyễn Đỗ Lan Quỳnh CN. Kế toán 0935 656 772
04 Lê Thị Dinh TC. Kế toán 0905 778 148

 3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc lập Kế hoạch, theo dõi và giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tài chính;

Tổ chức thực hiện và đề xuất quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; Giám sát việc sử dụng tài chính, thanh quyết toán theo đúng chế độ:

Thực hiện công tác kế toán – thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Nhiệm vụ:

     1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

1.1- Lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và kế hoạch dự toán các nguồn tài chính khác. Giúp Hiệu trưởng quản lý tốt các nguồn kinh phí, thực hiện đúng, đầy đủ, rõ thủ tục , theo qui định nhà nước ban hành;

1.2- Lập phương án phân bổ dự toán ngân sách, cân đối nguồn tài chính, tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch sửa chữa tài sản cố định, mua sắm thiết bị theo từng giai đoạn, tổ chức triển khai theo quy định;

1.3- Phối hợp với phòng TC – HC, phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, phòng Công tác học sinh – sinh viên, phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng  Quản trị – Vật tư thiết bị để thực hiện tốt việc thu học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác phục vụ cho các công tác của Trường;

1.4- Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán thống nhất, chỉ đạo công tác kế toán theo đúng qui định kế toán, thống kê và luật ngân sách nhà nước.

     2. Công tác thanh, quyết toán và giám sát thu chi tài chính

2.1- Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác;

2.2- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp,  mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, xây dựng cơ bản;

2.3- Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn.

2.4- Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

2.5- Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

2.6- Phối hợp với các phòng thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.

2.7- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

2.8- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

2.9- Cùng với phòng TCHC tiếp nhận các công trình mới hoàn thành để hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng; tổ chức các hội đồng thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư đã hư hỏng không sử dụng nữa.

2.10- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *